Abasizi bakaGogo Mapula abahlakaniphileko

Cover thumbnail - Abasizi bakaGogo Mapula abahlakaniphileko

Abasizi bakaGogo Mapula abahlakaniphileko

Details

Reading level
Level 3: Independent reader who still needs some help
Language
isiNdebele
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Lerato Tsotetsi
Translator/Versioner
Sponono Mahlangu
Illustrator
Magriet Brink
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:

Indatjana le ikhuluma ngabantwana abahlakaniphileko abasiza uGogo Mapula ukupaka koke akuvunileko akufake emabhoksini ngokusebenzisa ilwazi labo leembalo. Indatjana le yabunjwa begodu yatlolwa njengengcenye ye-Zenex Ulwazi Lwethu okuyiphrojekthi yamamethiriyali afundwako ngomnyaka we-2021. Indatjana yabunjwa ngeenthombe zeLayisensi eVulekileko, ngaphambilini ebeyikhutjhwe yincwadi yeendatjana ye-Afrika.