Asikhoni kudlala ndzawonye

Cover thumbnail - Asikhoni kudlala ndzawonye

Asikhoni kudlala ndzawonye

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
SiSwati
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
African Storybook
Translator/Versioner
Simangele Khoza
Illustrator
Simon Mokoena
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:

Lendzaba ilandzisa ngaloko bantfwana labahlangabetana nako ngesikhatsi selubhubhane lweCovid-19. Lencwadzi yetindzaba ibhalelwe yiZenex Ulwazi lwethu futsi itsatfwe emibikweni yebantfwana ye-RX Radio. I-RX Radio siteshi semsakato sebantfwana lesiku-intanethi, lesisungulwe saphindze sakhelwa bantfwana, lesisakatela e-Red Cross War Memorial Children's Hospital eKapa.