Daisy lomangalisako!

Daisy lomangalisako!

Daisy lomangalisako!

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
SiSwati
Type
Reading book
Picturebook 0-3
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Nozizwe Herero
Translator/Versioner
Bangula Lingo Centre cc
Illustrator
Siya Masuku
Designer
Leona Ingram
Publisher
Book Dash
Theme
Social & Emotional Skills
Animals, Birds & Insects
Country
South Africa
Year of publication
2016
Number of pages
32
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0 International
Blurb:

Epulazini lelincane bekuhlala Daisy, lintjwele lelincane lebelifisa kundiza.Tonkhe leti letinye tinkhukhu betikuhleka lokutilolonga kwakhe onkhe malanga.Kepha ngalelinye lilanga, kwenteka intfo lemangalisako...