Emandla aSimangaliso

Cover thumbnail - Emandla aSimangaliso

Emandla aSimangaliso

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
SiSwati
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Sponono Mahlangu
Translator/Versioner
Mduduzi Benjie Shongwe
Illustrator
Khanyisa Masemola
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:

Lendzaba imayelana nentfombatane labeyinemandla emlingo. Lendzaba icanjwe futsi yabhalwa njengencenye yetintfo tekufundza tephrojekthi yeZenex Ulwazi Lwethu nga-2021.