Book

Cover thumbnail - Morutiši Mthetho o hlaloša HIV

Morutiši Mthetho o hlaloša HIV

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Reading level
First paragraphs
Language
Sepedi
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Ntombifuthi Ncwayiba
Translator/Versioner
Dikeledi Queen Shai
Illustrator
Simon Mokoena
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
8
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Mo kanegelong ye, Sihle o ikhwetša a le noši ka lebaka la gore a na le kokwanahloko ya HIV. Mahlatse ke go re, o na le morutiši wa šedi le tlhokomelo, yoo a thušago yena le bana ba bangwe sekolong gore ba be le bagwera. Kanegelo ye e bolela ka botho le tebalelano. Kanegelo e hlamilwe le go ngwalwa ka polelo ya isiMpondo, ka tirišano le mokgatlo wa Nelson Mandela wa Thuto le Tlhabollo ya Selegae, e le karolo ya projeke ya Zenex Ulwazi Lwethu ya 2020 ya dipuku tša go bala.