Book

Cover thumbnail - Mudededzi Mthetho vha ṱalutshedza dwadze ḽa HIV

Mudededzi Mthetho vha ṱalutshedza dwadze ḽa HIV

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Reading level
First paragraphs
Language
Tshivenḓa
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Ntombifuthi Ncwayiba
Translator/Versioner
Tshedza Tlhako
Illustrator
Simon Mokoena
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
8
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Kha holu lungano, Sihle u ḓiwana e eṱhe ngauri u na HIV. Mashudu mavhuya, u na mudededzi a ṱhogomelaho na a re na ndavha ane a mu thusa na u thusa vhaṅwe vhana u pfesesa nḓila ine HIV ya pfukela ngayo. Vhana vho guda u mu ṱanganedza nahone Sihle a wana dzikhonani. Heyi ndi nganea ya malugana na vhuthu na u hangwela. Holu lungano lwo itwa na u ṅwalwa nga Tshimpondo, vha tshi shumisana na Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, sa tshipiḓa tsha phurodzhekthe ya Zenex Ulwazi Lwethu ya bugu dza u vhala nga 2020.