Asnath Mahapa undizela etulu

Cover thumbnail - Asnath Mahapa undizela etulu

Asnath Mahapa undizela etulu

Details

Reading level
Level 3: Independent reader who still needs some help
Language
SiSwati
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Sara Lekganyane
Translator/Versioner
Simangele Khoza
Illustrator
Khanyisa Masemola
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
16
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:

Lendzaba iyinkhulumoluhlolo lecanjiwe naKaputeni Asnath Mahapa, longumshayeli wetindiza wekucala lomsikati longumuntfu lomnyama waseNingizimu Afrika. Le ncwadzi yetindzaba ingulenye yeluchungechunge lolumayelana Nebantfu baseNingizimu Afrika Labamnyama labatfola imphumelelo Kusayensi, iThekinoloji, Bunjinyela, kanye Netibalo (STEM). Lencwadzi yetindzaba icanjwe yaphindze yabhalwa ngeSepedi, njengencenye yephrojekthi yetintfo tekufundza te-Zenex Ulwazi Lwethu ya-2020.