Book

Cover thumbnail - Basiti labahlakaniphile baGogo Mapula

Basiti labahlakaniphile baGogo Mapula

Details

Reading level
Level 3: Independent reader who still needs some help
Reading level
Longer paragraphs
Language
SiSwati
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Lerato Tsotetsi
Translator/Versioner
Mduduzi Benjie Shongwe
Illustrator
Magriet Brink
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Lendzaba imayelana nebantfwana labahlakaniphile labasita Gogo Mapula kutsi apakishe sivuno setilimo takhe emabhokisini ngekusebentisa lwati lwabo lwetibalo. Lendzaba icanjwe futsi yabhalwa njengencenye yetintfo tephrojekthi yekufundza yanga-2021 yeZenex Ulwazi Lwethu. Lendzaba yacanjwa itsatselwa emifanekisweni ye-Open License, leyashicilelwa ngaphambilini yi-African Storybook.