Dada naVukutfu

Cover thumbnail - Dada naVukutfu

Dada naVukutfu

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
SiSwati
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Nwabisa Dumela
Translator/Versioner
Simangele Khoza
Illustrator
Tebogo Matshana
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
8
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:

Lendzaba ikhuluma ngebangani lababili labatsandzana kakhulu kangangekutsi betama kamatima kute bafanane, kepha abaphumeleli. Ekugcineni bafundza kwemukela kungafanani kwabo. Ikhuluma ngekwemukela kungafanani kwetfu. Lendzaba icanjwe yaphindze yabhalwa ngesiMpondo, ngekubambisana neNelson Mandela Institute for Education and Rural Development, njengencenye yephrojekthi yetintfo tekufundza te-Zenex Ulwazi Lwethu nga-2020.