Book

Cover thumbnail - Fudvu lichawe

Fudvu lichawe

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
SiSwati
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Ntombifuthi Ncwayiba
Translator/Versioner
Simangele Khoza
Illustrator
Khanyisa Masemola
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Nangabe kunaJakalazi, kuba khona kuhlupha. Tilwane tabeka silwane lobewungeke usicabange kutsi kube ngiso lesinakekela tintfo, futsi senta umsebenti lomuhle kwengca letinye tilwane. Lendzaba ikhuluma ngekusebenta ngekutikhandla. Lendzaba icanjwe yaphindze yabhalwa ngesiMpondo, ngekubambisana neNelson Mandela Institute for Education and Rural Development, njengencenye yephrojekthi yetintfo tekufundza te-Zenex Ulwazi Lwethu nga-2020.