Sifiso saNomadzili siyaphumelela

Sifiso saNomadzili siyaphumelela

Sifiso saNomadzili siyaphumelela

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
SiSwati
Type
Reading book
Leveled reader
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Molteno staff
Translator/Versioner
Zandile Malaza
Illustrator
Marleen Visser
Editor
Timmy Ndlovu
Publisher
Zenex Foundation
Molteno Institute for Language and Literacies
Organization
The Zenex Foundation
Molteno Institute for Language and Literacies
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 International
Blurb:

Nomadzili walks a long way to school and back home again. On the way, she stops to look in the shop windows. She wishes for many different things. But what she wishes for most is a bicycle. Will Nomadzili ever get her wish?

Nomadzili uhamba libanga lelidze uma aya esikolweni. Endleleni, uyema alungute emafasiteleni etitolo. Ufisa kutfola tintfo letahlukahlukene. Kepha sifiso sakhe lesikhulu libhayisikili. Ngabe sitawuphumelela sifiso saNomadzili?