Book

Cover thumbnail - Imphilo yasesichiwini setilwane

Imphilo yasesichiwini setilwane

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
SiSwati
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Henny Mthombeni
Translator/Versioner
Mduduzi Benjie Shongwe
Illustrator
Magriet Brink
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Lendzaba imayelana nemsebenti wabogadzi betinyamatane kanye nalabanye bantfu labanakekela tilwane tesiganga. Lendzaba icanjwe futsi yabhalwa njengencenye yetintfo tephrojekthi yekufundza yanga-2021 yeZenex Ulwazi Lwethu. Lendzaba yacanjwa itsatselwa emifanekisweni weLayisensi Levulekile, leyashicilelwa ngaphambilini yi-African Storybook.