Naka naNala bakhuluma ngemhlaba

Cover thumbnail - Naka naNala bakhuluma ngemhlaba

Naka naNala bakhuluma ngemhlaba

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
SiSwati
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Connie Makgabo
Translator/Versioner
Simangele Khoza
Illustrator
Vusi Malindi
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:

Naka naNala bakhuluma ngeplanethi yetfu, umhlaba, kutsi kungani ubalulekile kuto tonkhe tintfo letiphilako, nekutsi kungani kufanele siwunakekele. Lencwadzitindzaba ingulenye yeluchungechunge lwetincwadzi letisihlanu letikhuluma ngesayensi lesisekelo lemayelana nemhlaba, umoya, umlilo, emanti kanye nemkhatsi. Lendzaba icanjwa futsi yabhalwa ngeSepedi, njengencenye yetintfo tekufundza tephrojekthi yeZenex Ulwazi Lwethu nga-2022.