Lilanga Lalabasha

Cover thumbnail - Lilanga Lalabasha

Lilanga Lalabasha

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
SiSwati
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Sponono Mahlangu
Illustrator
Simangaliso Sibiya
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
16
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:

Lencwadzi imayelana nemlandvo ngemhlaka 16 Inhlaba ngemnyaka wa 1976, Lilanga Lalabasha lekuliholide eNingizimu Afrika. Lendzaba isungulwe yabhalwa ngeSiswati njengencenye yemsebenti wetintfo tekufundza weZenex Ulwazi Lwethu ngemnyaka wanga 2020.