Book

Cover thumbnail - Naka naNala bakhuluma ngemlilo

Naka naNala bakhuluma ngemlilo

Details

Reading level
Level 1: Pre-reader
Reading level
First sentences
Language
SiSwati
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Glanice Masilo
Translator/Versioner
Simangele Khoza
Illustrator
Sibusiso Khumalo
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
BoNaka naNala bakhuluma ngemlilo, kutsi ucala njani, umsebenti wawo, tingoti tawo, kanye nekutsi umuntfu angativikela njani kuwo. Lencwadzitindzaba ingulenye yeluchungechunge lwetincwadzi letisihlanu letikhuluma ngesayensi lesisekelo lemayelana nemhlaba, umoya, umlilo, emanti kanye nemkhatsi. Lendzaba icanjwe futsi yabhalwa ngeSetswana, njengencenye yetintfo tekufundza tephrojekthi yeZenex Ulwazi Lwethu nga-2022.