Book

Cover thumbnail - Yebo le Lekgema

Yebo le Lekgema

Details

Reading level
Level 3: Independent reader who still needs some help
Language
Sepedi
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Ntombifuthi Ncwayiba
Translator/Versioner
Dikeledi Queen Shai
Illustrator
Kamogelo Matlawe
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Kanegelo ye e ka thabelwa ke yo mongwe le yo mongwe yoo a ratago dikanegelo tša makgema. E na le diphapantšho tša go swana ka ge Zim-zim a be a ka se khutše go fihlela a hwetša Yebo, ga ešita le go metša selepe sa go fiša. Ke phetolelo ya nonwane ya kgale ya Seafrika ya go ratega. Kanegelo e hlamilwe le go ngwalwa ka polelo ya isiMpondo, ka tirišano le mokgatlo wa Nelson Mandela wa Thuto le Tlhabollo ya Selegae, e le karolo ya projeke ya Zenex Ulwazi Lwethu ya 2020 ya dipuku tša go bala.