Lihle naLwandle entfwasahlobo

Cover thumbnail - Lihle naLwandle entfwasahlobo

Lihle naLwandle entfwasahlobo

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
SiSwati
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Tebogo Matshana
Translator/Versioner
Simangele Khoza
Illustrator
Tebogo Matshana
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:

Lihle naLwandle bavakashele umzala wabo Lina esifundzeni saseNyakatfo Kapa. Bajabulela kubona timbali letinhle tasentfwasahlobo futsi bakhuluma ngaloko lokwenteka entfwasahlobo. Lencwadzitindzaba ingulenye yeluchungechunge lwaletine letimayelana netikhatsi temnyaka, iyincenye yetintfo tekufundza letentelwe iphrojekthi yeZenex Ulwazi Lwethu.