Book

Cover thumbnail - Thishela Mthetho uchaza ngeligciwane lengculazi

Thishela Mthetho uchaza ngeligciwane lengculazi

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
SiSwati
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Ntombifuthi Ncwayiba
Translator/Versioner
Simangele Khoza
Illustrator
Simon Mokoena
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
8
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Kulendzaba, Sihle utikhandza ayedvwana ngesizatfu sekutsi uneligciwane lengculazi. Ngenhlanhla, unathishela lonakekelanako nalomsitako nekutsi bantfwana esikolweni bacondze kutsi leligciwane lendluliseleka njani. Bantfwana sebayamemukela futsi Sihle sewunebangani. Lendzaba ikhuluma ngekuba nemusa nangekucolela. Lendzaba icanjwe yaphindze yabhalwa ngesiMpondo, ngekubambisana neNelson Mandela Institute for Education and Rural Development, njengencenye yephrojekthi yetintfo tekufundza te-Zenex Ulwazi Lwethu nga-2020.